SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 Novinky - Oznamy
 

Podané podnety na Kontrolnú komisiu SJF
19.2.2018 12:15
Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan):http://sso-sjf.wbl.sk/podanie_na_kk_horvath_ivan_-_uznesenia_p.pdf
Podnet na prešetrenie postupu kontrolóra SJF (Janka Rindošová):http://sso-sjf.wbl.sk/podanie_na_kk_-_cinnost.pdf


Výskyt infekčnej anémie koní!!!
14.2.2018 8:25

OTVORENÝ LIST Jaroslava Ivana ČLENOM SJF
14.2.2018 9:50
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.

Celý list: http://sso-sjf.wbl.sk/otvoreny_list_ivan.pdf

Ďakujem za pochopenie
Jaroslav Ivan, predseda SJF-SSO


Abdikácia A.Machalovej
10.2.2018 6:05

Andrea Machalová odstupuje ku dňu 10.2.2018 z funkcie predsedu a člena Disciplinárnej komisie SJF.

http://sso-sjf.wbl.sk/abdikacia_machalova_-_dk.pdf


Kontrola účtovníctva na sekretariáte SJF
7.2.2018 16:35

V dňoch 18.-29.12.2017 bola vykonaná kontrola na sekretariáte SJF. Vzhľadom k obsahu Správy zo dňa 10.1.2018, kde sú na adresu účtovníctva SSO spomínané skresľujúce informácie, považujem za potrebné na túto Správu reagovať.

Správa z kontroly (Zuzana Gánovská): http://sso-sjf.wbl.sk/sprava_kk_10.1.2018.pdf

Vyjadrenie k Správe (Jaroslav Ivan): http://sso-sjf.wbl.sk/vyjadrenie_ku_kontrole_zo_dna_10.1.2017.pdf

Ďakujem za pochopenie
Jaroslav Ivan, predseda SJF - SSO


ZMENA !!! M–SSO v skoku dospelých
2.2.2018 14:20
Po dohode organizátorov MSSO prijalo P-SJF SSO dňa 2.2.2018 uznesenie podľa ktorého sa mení organizátor a termín M SSO v skoku v kategórii dospelých. Pôvodný organizátor JK Masarykov dvor Vígľaš a termín 15.-16.9.2018 sa mení na organizátora Hippoclub Liptovská Sielnica a termín 1.-2.9.2018.

Predsedníctvo SJF - SSO


Skokové sústredenia v Liptovskej Sielnici - február, marec, apríl 2018
31.1.2018 16:55

Skokové tréningy s Igorom Šulekom
26.1.2018 11:35

Na základe záujmu jazdcov o pokračovanie v skokových sústredeniach formou tréningových jednotiek s trénerom Igorom Šulekom, Vám oznamujeme, že tieto budú prebiehať aj v roku 2018, a to každý pondelok počas februára a marca 2018 v jazdeckom areáli Masarykov dvor vo Vígľaši - Pstruši.

Predpokladaný počet:  10-14 dvojíc.  Jazdci si budú platiť len priamo tréningovú jednotku – trénera a cestovné trénera (rozpočíta sa medzi účastníkov). Prenájom haly pre jazdcov zo SSO  bude hradený z rozpočtu SSO (uznesenie č. 38).

Záujem prosím nahlásiť mailom:  jaroslav.ivan@sjf.sk do termínu podľa zverejnenej tabuľky. Prvý tréning je naplánovaný na pondelok 5.2.2018 od 15:00. Harmonogramy tréningov spolu s termínom uzávierky budú zverejňované priebežne.

sso_treningy_-_akt.16.2.2018.xlsx [13 KB]

Predsedníctvo SJF - SSO


Pravidlá pohárových súťaží 2018
15.1.2018 17:05
Predsedníctvo SJF-SSO hlasovaním "per rollam" dňa 8.1.2018 schválilo Pravidlá pohárových súťaží SSO pre rok 2018 - bez zmeny oproti roku 2017.
Pravidlá Stredoslovenského skokového pohára: stredoslovensky_skokovy_pohar_2018.pdf [377 KB]  
Pravidlá Stredoslovenského drezúrneho pohára: stredoslovensky_drezurny_pohar_2018.pdf [59 KB]  
Pravidlá Stredoslovenského pohára vo všestrannosti: stredoslovensky_pohar_v_military_2018.pdf [320 KB]  
 
Jaroslav Ivan - predseda SJF-SSO

Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

3.2.2018 12:02

Kalendár: kalendar2018_9.pdf [36 KB]  


Zmena v registrácii klubov (od roku 2018)

V snahe prispôsobiť sa stále meniacej sa legislatíve vyplývajúcej zo Zákona o športe, ktorý má  zásadný dopad na spôsob fungovania športových zväzov a teda aj SJF, prijalo Predsedníctvo SJF zásadnú zmenu pri registrácii klubov SJF - od roku 2018.

Príloha 1 Registračného poriadku: priloha_rp_2018_zmena.pdf [293 KB]  

Bližšie informácie: registracie_2018.pdf [286 KB]  

 

Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO


Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

2.1.2018 16:01

Kalendár: calendarfei_2018_2.pdf [20 KB]


Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
 
Rozpisy: 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist