SJF - Stredoslovenská oblasť | Odkazy - Chat
03.01.2017
• Jaroslav Ivan  |  03.01.2017 09:45:07  |  IP: 78.99.---.---
Informácia - prijaté uznesenie Predsedníctva SJF (na zasadnutí dňa 16.12.2016) k činnosti SSO a VSO:

Je pravda, že kontrolórka SJF vo viacerých vyjadreniach, ako aj na zasadnutiach P-SJF apelovala na nevyhnutnosť zvolania VZ jazdeckých oblastí SSO a VSO. V tejto súvislosti žiadala Predsedov týchto jazdeckých oblastí o ich zvolanie. Ako dôvod uvádza že: "zvolení predsedovia oblastí podľa Stanov SJF sú aj doposiaľ jedinými členmi predsedníctva oblasti, nemôžu rozhodovať v mene predsedníctva, ani prijímať žiadne uznesenia, pretože nebolo zvolané VZ oblasti a nebolo zvolené predsedníctvo oblasti ako kolektívny orgán..."
Predsedníctvo SJF sa stotožňuje so stanoviskom AK ZAHRADNÍK & Spol., podľa ktorého: "právomoci Predsedníctva jazdeckej oblasti SJF (vrátane rozhodovania o nakladaní s finančnými a tiež inými prostriedkami SJF, ktoré boli jazdeckej oblasti SJF v rámci SJF pridelené alebo inak dané k dispozícii) môže vykonávať aj jednočlenné Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF, tvorené Predsedom jazdeckej oblasti SJF (členom Predsedníctva SJF), zvoleným Valným zhromaždením SJF".
Ďalej sa v stanovisku AK ZAHRADNÍK & Spol uvádza: "Predseda jazdeckej oblasti SJF by mal riadne Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF zvolať minimálne jedenkrát za rok tak, aby sa konalo najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka".
Predsedníctvo SJF preto konštatuje, že postoj kontrolórky SJF vykazuje známky nekompetentnosti a neznalosti Stanov SJF a Zákona 440/2015 Z.z., čo sú základné predpoklady pre výkon funkcie kontrolóra SJF a vážne ohrozujú legitimitu fungovania SSO a VSO.
Predsedníctvo SJF považuje doterajšiu činnosť, rozhodovanie a prijímanie uznesení v SSO a VSO Predsedami týchto jazdeckých oblastí za plne legitímne a v súlade so Stanovami SJF a Zákonom 440/2015 Z.z.

hlasovanie:
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel
PROTI 0, ZDRŽAL SA 0

15.12.2016
• Jaroslav Ivan  |  15.12.2016 17:30:43  |  IP: 78.99.---.---
Informácia.
Vážení členovia SJF (SSO)
Keďže som od Z.Gánovskej nedostal žiadnu odpoveď na moje výzvy a mám za to, že jej činnosť a kroky už vážne začínajú ohrozovať legitímny chod našej oblasti a tým aj SJF, preto som dňa 13.12.2016 oficiálne požiadal kontrolórku SJF Z.Gánovskú o stanovisko k vzniknutým problémom okolo činnosti SJF, ako aj jazdeckých oblastí SJF. Žiadal som ju, aby svoje doterajšie postoje, tvrdenia a obvinenia aj dokladovala, resp. podložila platným znením Stanov SJF a Zákona o športe 440/2015 Z.z.
Dnes som obdržal jej oficiálne stanovisko. Zajtra 16.12.2016 zasadá Predsedníctvo SJF, kde verím že dôjde ku priamej konfrontácii a túto vec definitívne uzavrieme. O celej situácií, od počiatku až po prijatie relevantných uznesení na zasadnutí Predsedníctva SJF, Vás budem oficiálne informovať na hlavnej stránke SSO.

05.12.2016
• Jaroslav Ivan  |  05.12.2016 12:09:27  |  IP: 78.99.---.---
Informácia (v súvislosti s predchádzajúcim príspevkom).
Následne zaslala Z.Gánovská (ako kontrolór SJF) na sekretariát SJF požiadavku o zabezpečenie právneho stanoviska k problémom, ktoré sa prevažne týkajú môjho spôsobu rozhodovania a prijímania uznesení v SSO. Z.Gánovská cituje niektoré ustanovenia Stanov a následne sa odvoláva na "demokratické princípy", podľa ktorých má predsedníctvo rozhodovať demokratickou väčšinou a musí byť podľa nej aspoň trojčlenné. Ďalej uvádza, že namiesto VZ oblasti zvolávam stretnutia klubov. Zatiaľ však stále nevysvetlila, ktoré ustanovenia Stanov som mal porušiť.
Skúsme sa ale na vec pozrieť z inej strany:
Pýtam sa Z.Gánovskej - prečo požaduje zabezpečenie právneho stanoviska k problémom, ktorých problematiku má dokonale poznať a sama ich vysvetľovať ako predseda kontrolnej komisie?
Pýtam sa Z.Gánovskej - prečo považuje za nezákonné len uznesenie č.17 (o rozdelení financií SSO) napriek tomu, že rovnakým spôsobom bolo prijatých ďalších 18 uznesení, ktoré zabezpečujú činnosť SSO?
Pýtam sa Z.Gánovskej - podľa akých "demokratických princípov" pracuje jej dvojčlenná kontrolná komisia, keďže v Článku IX bodu 2 Stanov SJF je jasne uvedené, že KK prijíma uznesenia minimálne 3 hlasmi?
Na záver poznamenávam, že ja osobne som od Z.Gánovskej nedostal žiadnu odpoveď, stanovisko ani vysvetlenie. Zaujímavé je aj to, že o právne stanovisko požiadala až po požiadavke na odstránenie Zápisnice z internetovej stránky SSO, kde bez ostychu uviedla dôvod: "príkry rozpor so Stanovami SJF".

29.11.2016
• Jaroslav Ivan  |  29.11.2016 15:32:25  |  IP: 78.98.---.---
Informácia pre členov SSO.
Po zverejnení Zápisnice zo stretnutia zástupcov klubov SSO dňa 25.11.2016 vo Vígľaši sa Zuzana Gánovská z pozície kontrolóra SJF obrátila s požiadavkou na generálnu sekretárku SJF (sekretariát SJF), aby zabezpečila odstránenie tejto Zápisnice z internetovej stránky SSO. Dôvodom má byť citujem Z.Gánovskú: "Táto zápisnica je v príkrom rozpore so STANOVAMI SJF a okrem toho sú tam uvedené veľmi závažné obvinenia niektorých členov SJF." Keďže som autorom tejto Zápisnice, verejne týmto vyzývam Zuzanu Gánovskú, aby konkretizovala – v čom je "príkry rozpor so Stanovami" a aké "závažné obvinenia niektorých členov" sú tam uvedené. V opačnom prípade budem považovať snahu o odstránenie predmetnej Zápisnice za neoprávnenú cenzúru informácií z našej oblasti a tým prekročenie právomocí kontrolóra SJF vymedzené Zákonom 440/2015 (Zákon o športe) a Stanovami SJF.
V uvedenom zmysle som informoval aj generálnu sekretárku SJF na jej požiadavku o vyjadrenie sa k tejto veci.

29.06.2016
• Jaroslav Ivan  |  29.06.2016 17:54:40  |  IP: 85.237.---.---
Vďaka všetkým, ktorým nebol ľahostajný osud SJF. V centrále "supov" je nateraz prázdny košík, ale na stôl začínajú vykladať nové karty.

26.06.2016
• Andrea Machalová  |  26.06.2016 15:42:43  |  IP: 95.102.---.---
Pokračovanie:

počula som názor niektorých členov: nechajme ich, keď tam chcú ísť, nech nám ukážu, ako zoženú peniaze pre federáciu...Ja sa však pýtam: načo by sa angažovali do predsedníctva SJF, keby vedeli pre svoje areály vybaviť peniaze inde? Čo by z toho mali? Keby vedeli zohnať peniaze inde, tak by ich už dávno vložili do svojich areálov...Tam ich predsa potrebujú! Veľké areály produkujú straty, sú tam veľké náklady na prevádzku...A čo budeme mať z toho my, čo beháme po pretekoch a platíme nemalé peniaze za štartovné, ustajnenie a podobne? Myslíte že budeme mať nejaké zľavy? Zabudnite! Alebo lídri, ktorých nám podsúvajú...Niektorí sa tam nominujú z ješitnosti - ja som niekto, kto je viac...Ale budú aj niečo robiť? Nestačí byť len zvolený, lebo je to prestíž...treba tam aj robiť... Dotiahnuť vnútorné smernice, pravidlá, koncepciu rozvoja jazdeckého športu...Takých sme už mali...a neurobili dokopy nič...akurát čo robili rozbroje...Zložme si teda ružové okuliare a poďme na VZ, nestrkajme hlavu do piesku, ale vyjadrime svoj názor!
• Andrea Machalová  |  26.06.2016 15:14:04  |  IP: 95.102.---.---
Quo vadis SJF?

Otázka: Kam kráčaš SJF?...Je na zamyslenie, kam až sa dá zájsť intrigami a "koaličnými dohodami"...ak ste si všimli nové pozmeňovacie návrhy na pripravované VZ do Nitry, je nad slnko jasné, kam nasledovné kroky pozmeňujúcich návrhov smerujú...Stanovy, ktoré vyšli na svetlo ako prvé, boli z dielne pána Hoffmana a vychádzali z princípu federácie bez oblastí- sídlo Šamorín- predseda rozhoduje samostatne...Vladimír Chovan, ako súdom potvrdený predseda SJF "obehol" oblasti a umožnil zástupcom vyjadriť svoj názor na tieto navrhované stanovy...Väčšina z nás bola za oblasti, za demokratickú voľbu svojich zástupcov oblastí do predsedníctva...To čo vyšlo z dielne určitej skupiny, už ani neviem definovať ako ju nazvať- snáď by sa dala nazvať politickým zlepencom- je klasickým príkladom potlačenia demokratického princípu volieb...Naozaj sme ovce, ktoré nemajú právo vyjadriť svoj názor? Nové pozmeňovacie návrhy smerujú k voľbe do orgánov predsedníctva "en bloc" a na princípe: "navrhneme Vám kandidátov, ktorých my chceme..." a najmä ktorí sú lojálni v náš prospech...Nepripomína Vám to opäť VZ v Lučenci? V kandidátke en bloc majú ľudí, ktorí sa im zaviazali, že budú "skackať" ako im budú pískať...Tí, ktorí si povedia svoj názor, a najmä si za ním stoja, tí sú nežiadúci...Takto sa rodí tá demokracia zhora...Pre nás v oblastiach to znamená, že nám zvolia predsedu, z ktorým nemusí súhlasiť väčšina delegátov oblasti a napriek tomu ho budú musieť akceptovať...Prečo si nemôžeme zvoliť svojich zástupcov za oblasť, ktorých nám nikto nenatlačí, ale si ich vyberieme sami? A hlavne ktorých si vyberieme v demokratických voľbách zo všetkých navrhovaných delegátov? Veď je to úplne jednoduché: napr. traja navrhnutí kandidáti vo voľbách pre oblasť, zvíťazí ten ktorý má najviac hlasov od zástupcov oblastí...Čo je na tom nefér? Ako bude fungovať oblasť, ak ju budú viesť "nasadení" ľudia, ktorí budú fungovať podľa zadaných "mantinelov"? Ja si myslím že nebude. A o to ide. Dajme im "oblasti" - ale také, aby v nich nič nezmohli...Lebo ak bude predseda oblasti dirigovaný zhora, tak my, členovia oblasti, aj keby sme boli názorovo vo väčšine, nič nezmôžeme voči takémuto "nášmu" predsedovi...Nemôžeme ho ani vymeniť, lebo podľa zákona o športe ho musí zvoliť veľké VZ...Zákon o športe však zahrňuje aj územný princíp volieb zástupcov za oblasti. Preto ak máme záujem o to, aby naša oblasť fungovala podľa predstáv väčšiny členskej základne oblasti, musíme trvať na tom, aby sme si zvolili svojho zástupcu sami a nie aby nám ho niekto z úzkej skupiny prospechárov určoval zhora...Čo je to za hlúposť, voliť en bloc 9 ľudí na kandidátke? Čo ak osobne súhlasím len s polovicou? A načo 9 ľudí? Veď 9 ich bolo doteraz a horko ťažko sa dokázali zísť na predsedníctvo...Prečo nevyhovuje navrhnutých 7 členov predsedníctva? Ja poviem svoj názor nahlas: preto, lebo ak by si oblasti zvolili svojich zástupcov podľa územného a demokratického princípu, a na veľkom VZ by sme si mohli vybrať ľudí za športovcov a činovníkov, za ktorých bude väčšina, asi by neboli po chuti skupinke "politického zlepenca", lebo by v predsedníctve hlasovali podľa svojho svedomia a predsedníctvo by sa nedalo ovládať politickým zlepencom... Takže opäť sa vraciame do situácie na VZ v Lučenci, kde nám vnútili "dočasný výbor" zložený z ich ľudí...Tri roky sme bojovali a snažili sa ukázať im, že voľby musia byť postavené na demokracii a na názore väčšiny delegátov... A oni to ani doteraz nepochopili...Znovu nanucujú, podsúvajú nám svoje názory, prikazujú koho musíme voliť, lebo inak budeme odsúdení na zánik...Prečo by nás mali ovládať majitelia areálov? Počula som názor: nec

08.06.2016
• Jaroslav Ivan  |  08.06.2016 09:10:19  |  IP: 78.98.---.---
Informácia:
K doteraz zverejnenému návrhu Stanov SJF (aj na tejto stránke) sa pripravujú doplnenia a zmeny, ktoré "vzišli" z jednotlivých oblastných stretnutí, rokovaní pracovnej skupiny, ako aj iných diskusií. Ak máte ešte návrhy na zmeny môžete mi ich adresovať na reklama@LCmanager.sk
Takto pozmenený návrh Stanov pôjde na rokovanie Rady SJF na schválenie.

04.06.2016
• Jaroslav Ivan  |  04.06.2016 20:00:57  |  IP: 78.98.---.---
Dňa 3.6.2016 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo stretnutie štatutárov a zástupcov klubov SSO (JO B.Bystrica a JO Žilina), ktoré zvolal s doporučenia Rady SJF "staronový predseda" SSO Ľubomír Paučo. Pozvánka na toto stretnutie bola oficiálne uverejnená na tejto internetovej stránke. Zo stretnutia sa nerobil žiadny Zápis ani Prezenčná listina. V záujme informovanosti všetkých členov SJF (najmä SSO) som si však dovolil vypracovať "Informáciu zo stretnutia" ako môj subjektívny pohľad na priebeh stretnutia. Požiadal som administrátora našej internetovej stránky o jej zverejnenie, lebo mám za to, že o tom, čo sa hovorilo na tomto stretnutí, má právo vedieť každý člen našej oblasti (JO BB a JO ZA), najmä keď sa jednalo o ďalšie smerovanie SJF, a to v kontexte s výsledným rozsudkom súdu v kauze SJF vs. Chovan a pripravovanými novými Stanovami SJF na VZ v Nitre.
Zverejnenie tejto informácie však Ľubomír Paučo - nepovolil.
Opakujem, že pozvánka na toto "dobrovoľné stretnutie" zverejnená na tejto internetovej stránke bola, teda bolo to oficiálne stretnutie, kde predsedajúci Paučo mal zabezpečiť vypracovanie Zápisu, alebo aspoň jednoduchej Správy.
Vzhľadom k tomu, že Paučo je momentálne najvyšší predstaviteľ SSO a rozhoduje o tom čo bude zverejnené, neostáva mi nič iné, len jeho "cenzúru" akceptovať. Tí však, ktorí máte záujem o zaslanie tejto "Informácie zo stretnutia" mailom, napíšte mi na reklama@LCmanager.sk

08.04.2016
• Jaroslav Ivan  |  08.04.2016 12:39:03  |  IP: 78.98.---.---
Informácia:
Zápis z Košíc (11.3.2016) napokon nebol overený overovateľom Ľ.Kubišom, nakoľko sa počas rokovania vyskytli viaceré procesné chyby. Najzávažnejšou bolo, že rokovanie nebolo na začiatku odhlasované za zasadnutia P-SJF, preto žiadne uznesenie na ňom prijaté nie je platné (vrátane voľby predsedu P-SJF J.Gíretha). Túto skutočnosť potvrdili na následnom zasadnutí dňa 29.3.2016 vo Zvolene hlasovaním aj členovia P-SJF, ktorí zároveň opätovne potvrdili J.Rindošovú vo funkcii podpredsedu P-SJF (najvyššieho predstaviteľa SJF).Nový príspevok
nick  
text
 
 
263+3sedem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist